AzLogo
           
           
az Atom + Document az Open letter to US azUntold Stories az Hoveyda and AZ az Contact


گفته های تاريخی شاهنشاه و جناب زاهدی

زین خلــق پرشکایت گریان شـدم ملول----------آن های هوی و نعره مستانم آرزوست
گـــــویاتــــــرم ز بلبل اما ز رشک عام---------مُهر اســت بر دهانم و افغانم آرزوست
دی شیخ با چراغ همی‌گشت گــرد شهر---------کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوسـت

ويدئویی هست که چند نکته از گفته های زنده ياد جناب اردشير زاهدی و سپس گفته های برجسته شاهنشاه در پسا شورش را کنارهم چيده است. نکته ها بسيار ظريف و قابل توجه است. در يکجا آن روزنامه نگار بی ادب و توهين کنند؛ (ديويد فراست) انگليسی به شاهنشاه میگويد شما فکرمیکنيد 50 سال ديگر مردم درباره شما چگونه فکر خواهند کرد وشاهنشاه پاسخ میدهند من فکر میکنم خيلی زودتر به اين نقطه برسيم....

به راستی که درست فرموده اند مردم هنوز ده سالی از مرگ شاهنشاه نگذشته بود به اين مهم پی بردند که چه اشتباه بزرگ تاريخی غير قابل برگشتی کرده اند امروز که 40 سال از آن زمان میگذرد هرروز در هرگوشه مردم حسرت روزهای «شاه» را میخورند. همان روزهای نخست مردم میگفتند؛ روزی میرسد با چراغ موشی دنبال «شاه» بگردند.... که میگردند شايد روزی اگر زيادی به درازا بکشد چراغ موشی هم گير ملت ايران نيايد همه چيز نابود شده باشد.

دوم ژانويه 2022 ..


ImpEmblem
نماد ملی شاهنشاهی

Sun and Lion
نماد ملی ايران

QueenEmblem
نماد ملکه ايران

CrownPrinceEmblem
نماد وليعهد ايران

 
     
     
Copyright © 2014- All Rights Reserved Direcconnect