AzLogo
           
           


گفتگو های تاريخی جناب آقای اردشير زاهدی
-8-

گفتگوی بی بی سی در سپتامبر 2021 با جناب آقای اردشیر زاهدی خوب دقت کنيد جناب زاهدی هنوز با تمام نيرو در باره ايران سخن میگويد. اين گفتگو پيش از سخت شدن بيماری ايشان در منزلشان انجام شد. اما هرگز بی بی سی آنرا در زنده بودن ايشان پخش نکرد. هرگز تمام گفتگو را پخش نکرده وويدئو آنرا به خانواده ايشان نداده است. امروز پس از درگذشت ايشان با اين توضيح ها به بخش هایی از آن میپردازد. البته گفته های آقا جنيدی جالب توجه است..

گفتگوی راديو جوانان در روز 17 شهريور 2021 با جناب آقای اردشیر زاهدی خوب دقت کنيد جناب زاهدی وارد مسايل شايعه و نادرستی ها که گوينده بيان میکند نمیشوند.

ImpEmblem
نماد ملی شاهنشاهی

Sun and Lion
نماد ملی ايران

QueenEmblem
نماد ملکه ايران

CrownPrinceEmblem
نماد وليعهد ايران

 
     
     
Copyright © 2014- All Rights Reserved Direcconnect